Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu. Teenusele suunab sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja psühhiaatri hinnangu alusel.

Lähtuvalt erivajadusega isiku vajadustest ja suunamisotsuses nimetatud igapäevaelu toetamise teenuse saamise eesmärgist teenuseosutaja:
1) kujundab isiku isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades isiku terviseseisundit;
2) juhendab isikut sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
3) juhendab isikut aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;
4) juhendab isikut tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel;
5) kujundab isiku tööoskusi ja võimaldab isikule töö tegemise harjutamist;
6) nõustab isiku lähedasi, sealhulgas isikuga samas eluruumis elavaid isikuid, igapäevaelu toetamise teenust saama õigustatud isiku käitumise ja temaga suhtlemise eripärades;
7) toetab teenust saavaid, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega isikuid toetavate gruppide tegutsemist isikute juhendamise ja nõustamise kaudu;
8) kaasab isikut muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.

Teenust on õigus saada juhul kui:
isikul on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;
isikule ei osutata samal ajal kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust.

Teenust osutatakse suunamisotsuses nimetatud soovituslikus mahus, kuid vähemalt 4 tundi kuus. Teenuse osutaja ja isik lepivad kokku, mis päevadel ja kellaaegadel teenust osutatakse.