Sotsiaaleluasemeteenus

Teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

 

K I N N I T A N

Ene Vahter

juhataja

Pikk tn 2A, Kuressaare

                KODUKORD

  1. Üürnik on kohustatud täitma Kuressaare Hoolekande töötajate põhjendatud nõudmisi.
  2. Üürnik kohustub heaperemehelikult hoidma ja kasutama sotsiaalmaja vara, ruume, sisseseadet; vältima selle hävimist tema enda või kellegi teise (üürniku külalise) süü läbi.
  3. Üürnik kohustub heaperemehelikult kasutama sotsiaalmaja ruume ja inventari, tagab enda poolt kasutatavate ruumide puhtuse ja korrashoiu.
  4. Üürnik kohustub koristama üldkasutatavaid ruume ja sotsiaalmaja territooriumi vastavalt koristamise ajakavale ja tingimustele.
  5. Üürnik kohustub säästvalt kasutama vett ja elektrit.
  6. Üürnik kohustub kinni pidama elektri- ja tuleohutus eeskirjadest.
  7. Üürnik peab järgima sotsiaalmaja öörahu kell 21.00 – 07.00. Öörahu ajal on keelatud koosviibimiste korraldamine.
  8. Igat liiki helitekitajate kasutamine on lubatud tingimusel, et ei riku naabrite rahu.
  9. Kõrvalistel isikutel on keelatud viibida sotsiaalmajas.
  10. Külalised võivad viibida majas vaid selleks ettenähtud ajal (E-R 15:00-17.00; L ja P 13:00-17:00 või Kuressaare Hoolekande juhataja eriloal). Külalised kohustuvad registreeruma Kuressaare Hoolekande töötaja juures või registreerimislehel. Külalise registreerimise eest vastutab külalise kutsuja.
  11. Üürnik kohustub käituma viisil, mis ei häiri teisi inimesi, ei tekita neile mingil moel varalist, füüsilist või moraalset kahju.
  12. Sotsiaalmajja ei ole lubatud tuua keelatud aineid ja esemeid: alkohol, narkootikumid, pürotehnilised tooted, bensiin, relvad jms.
  13. Kuressaare Hoolekande töötajal on õigus kontrollida üüritoa korrasolekut ja keelatud ainete või esemete olemasolu.
  14. Kuressaare Hoolekande töötajal on õigus võtta oma valdusesse akti alusel keelatud ained või esemed.
  15. Sotsiaalmajas ja territooriumil on keelatud alkoholi jt mõnuainete tarbimine.
  16. Sotsiaalmajas on lemmikloomade pidamine keelatud.
  17. Suitsetada võib selleks ettenähtud kohas, mis ei kahjusta teiste kodanike tervist.
  18. Varuväljapääsu kasutatakse ainult ohuolukorras.
  19. Sotsiaalmaja kodukorra rikkumise korral on Kuressaare Hoolekande töötajal õigus kutsuda politsei- või turvatöötaja.
  20. Üürnikul on õigus pöörduda küsimuste ja ettepanekutega Kuressaare Hoolekande töötajate poole abi saamiseks või lahenduste leidmiseks.
  21. Sotsiaalmaja territooriumil ja üldkasutatavates ruumides on turvalisuse tagamiseks