Kuressaare Linnavolikogu

Otsus

Kuressaare

24. märts 2016 nr 11

 

Kuressaare Linnavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare Hoolekanne asutamine ja põhimääruse kinnitamine

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike l, § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõigete 1 ja 2 alusel

Kuressaare Linnavolikogu o t s u s t a b:

1 Asutada Kuressaare Linnavalitsuse hallatav asutus nimetusega Kuressaare Hoolekanne alates 1. juulist 2016. a.

2 Kinnitada Kuressaare Hoolekande põhimäärus, mis on käesoleva otsuse lisa.

3 Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Toomas Takkis linnavolikogu esimees

Lisa

KINNITATUD

Kuressaare Linnavolikogu 24.03.2016

otsusega nr 11

KURESSAARE HOOLEKANNE

P Õ H I M Ä Ä R U S

1 Üldsätted

1.1 Kuressaare Hoolekanne (edaspidi Hoolekanne) on Kuressaare Linnavalitsuse hallatav hoolekandeasutus.

1.2 Hoolekande asukoht on Kuressaare linn, postiaadress Kuressaare, Tolli 9.

1.3 Hoolekanne juhindub oma töös Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest, linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

1.4 Hoolekandel on oma nimega pitsat, sümboolika, linnaeelarve koosseisus kinnitatud iseseisev eelarve ja pangaarve linna kontsernikontos.

1.5 Hoolekande kõrgemalseisvaks organiks on ja tema tegevust koordineerib Kuressaare Linnavalitsus (edaspidi Linnavalitsus).

1.6 Hoolekande põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu (edaspidi Linnavolikogu).

1.7 Hoolekanne majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

1.8 Käesolev põhimäärus sätestab Hoolekande eesmärgid ja põhiülesanded, tema juhtimise ja koosseisu ning struktuuri, vara valdamise ja kasutamise, finantseerimise, aruandluse ja kontrolli ning Hoolekande reorganiseerimise ja tegevuse lõpetamise.

2 Asutuse eesmärk ja põhiülesanded

2.1 Hoolekande eesmärk on osutada rahvastikuregistri järgselt Kuressaare linnas elavatele Kuressaare linna eakatele, puuetega inimestele, toimetulekuraskustes isikutele ja peredele (edaspidi Sihtgrupp) sotsiaalteenuseid nende toimetuleku säilitamiseks ja soodustamiseks ning huvitegevuse võimaldamiseks.

2.2 Eesmärgi saavutamiseks Hoolekanne:

2.2.1 pakub Sihtgrupile kodustes tingimustes osutatavaid teenuseid, mis aitavad toime tulla harjumuspärases keskkonnas;

2.2.2 pakub väljaspool kodu osutatavaid teenuseid, mis toetavad iseseisvat toimetulekut (saun, pesemine, pesupesemine, toitlustamine, transport jne);

2.2.3 pakub Sihtgrupile võimalusi suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks;

2.2.4 korraldab huviringide, kultuuriürituste ja muud huvialast tegevust;

2.2.5 võimaldab trükimeedia- ja internetikasutuse;

2.2.6 vahendab infot ja teavet Hoolekande teenustest;

2.2.7 pakub võimalust kasutada varjupaiga- ja turvakodu teenust ning tagab nende elupindade heakorrastatuse;

2.2.8 korraldab varjupaiga- ja turvakodu elanikele iseseisvat toimetulekut toetavate teenuste osutamist;

2.2.9 arendab Hoolekande teenuseid järjepidevalt ning osutab teenuseid vastavalt Sihtgrupi vajadusele;

2.2.10 aitab kaasa Kuressaare linna arengukavas sotsiaalhoolekannet puudutava osa väljatöötamisele ja elluviimisele;

2.2.11 kogub, töötleb ja edastab sotsiaalregistrile ja Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale informatsiooni Hoolekandes teenusel viibivate klientide probleemide ja nende lahenduste kohta;

2.2.12 teeb koostööd sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutustega, kohalike omavalitustega jms.

2.2.13 kasutab töövahendina sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrit (STAR).

3 Juhtimine, struktuur ja koosseis

3.1 Hoolekande tööd juhib juhataja.

3.2 Hoolekande juhataja vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab avaliku konkursi Kuressaare Linnavalitsus.

3.3 Juhatajaga sõlmib, muudab ning lõpetab töölepingu Kuressaare linnapea Linnavalitsuse otsuse alusel.

3.4 Hoolekande juhataja:

3.4.1 juhib Hoolekannet, tagades põhimääruses ettenähtud eesmärkide nõuetekohase saavutamise ja kannab vastutust asutuse üldseisundi, arengu, vara ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;

3.4.2 esindab Hoolekannet talle antud volituste ulatuses Hoolekande kõigis õigustoimingutes;

3.4.3 teostab tehinguid oma pädevuse piires Hoolekande töö korraldamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele;

3.4.4 kinnitab Hoolekande töösisekorraeeskirjad, töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud Hoolekande töötajatega;

3.4.5 määrab kindlaks Hoolekande töötajate töökohustused ja töötasu suuruse vastavalt kinnitatud palgafondile; palgafondi piires määrab töötajatele lisatasud, preemiad ja ühekordsed toetused;

3.4.6 korraldab Hoolekande eelarve projekti ja arengukava koostamise ning esitab need Linnavalitsusele vastavalt kehtestatud korrale;

3.4.7 korraldab Hoolekande sisekontrolli ja hindab selle toimimist;

3.4.8 käsutab rahalisi ja varalisi vahendeid kooskõlas Hoolekande eelarvega;

3.4.9 annab Linnavalitsusele aru Hoolekande tegevusest;

3.4.10 annab Hoolekande töö korraldamiseks oma pädevuse piires käskkirju ja suulisi või kirjalikke korraldusi;

3.4.11 täidab talle põhimäärusega pandud muid ülesandeid;

3.5 Hoolekande struktuuri, struktuuriüksuste ülesanded ning töötajate koosseisu kinnitab ning muudab Linnavalitsus Hoolekande juhataja ettepaneku alusel.

4 Vara, finantseerimine ja aruandlus

4.1 Hoolekande vara moodustavad Hoolekandele Linnavalitsuselt või teistelt isikutelt ja asutustelt sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maad, hooned, rajatised, seadmed, raha, inventar ja muu vara.

4.2 Hoolekande vara on Linnavalitsuse omand.

4.3 Hoolekanne valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara, lähtudes riigi ja Linnavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

4.4 Hoolekandel on oma eelarve, mille kinnitab Linnavolikogu linnaeelarve osana.

4.5 Hoolekande rahastamine toimub riigi- ja linnaeelarve vahenditest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest, eraldistest, muudest seadusega lubatud vahenditest ja oma põhitegevusega kaasnevast ja seda toetavast majanduslikust tegevusest saadud tuludest;

4.6 Hoolekande poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad kehtestab oma korraldusega Linnavalitsus, millest lähtuvalt kinnitab Hoolekande juhataja käskkirjaga konkreetse hinnakirja.

4.7 Hoolekande raamatupidamist korraldab Linnavalitsus.

4.8 Hoolekande asjaajamist korraldatakse ja dokumentatsiooni peetakse vastavalt kehtivale korrale.

4.9 Hoolekanne esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

4.10 Hoolekanne on aruandekohustuslik Linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ja teostab Hoolekande põhimäärusekohaste ülesannete täitmise ja vara ning eelarveliste vahendite kasutamise üle järelevalvet.

5 Reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine

5.1 Hoolekande asutamise, reorganiseerimise ja lõpetamise otsustab ning seotud toimingud korraldab Linnavolikogu õigusaktides sätestatud korras.

5.2 Tegevuse lõpetanud Hoolekande õigused ja kohustused lähevad üle Linnavalitsusele või tema poolt määratud asutusele.