Kuressaare 31. august 2023 nr 1-2/19
Kuressaare Hoolekande põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Saaremaa
Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 15 „Saaremaa valla põhimäärus” § 34 lõike 1
alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala
Määrusega sätestatakse Kuressaare Hoolekande (edaspidi asutus) tegevuse eesmärgid ja
ülesanded ning tegevuse korraldamise, majandamise ja asjaajamise alused.
§ 2. Asutuse nimi, asukoht ja tegevuspiirkond
(1) Asutuse nimi on Kuressaare Hoolekanne.
(2) Asutus asub Saaremaa vallas Kuressaare linnas.
(3) Asutuse postiaadress on Tolli 9, Kuressaare linn, 93813 Saaremaa vald, Saare maakond.
(4) Asutuse tegevuspiirkond on Saaremaa vald.
§ 3. Haldusala ja õiguslik seisund
(1) Asutus on Saaremaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus,
mis tegutseb vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna eest vastutava struktuuriüksuse haldusalas.
(2) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Saaremaa valla kehtivatest õigusaktidest, sealhulgas
põhimäärusest.
§ 4. Pitsat, sümboolika ja eelarve
(1) Asutusel võib olla oma nimega pitsat.
(2) Asutusel võib olla oma sümboolika. Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab
Saaremaa Vallavalitsus korraldusega juhataja ettepanekul.
(3) Asutusel on oma eelarve Saaremaa valla eelarves.
§ 5. Asjaajamise alused
(1) Asutuse asjaajamise keel on eesti keel.
(2) Asutuse asjaajamise korraldust reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab juhataja
käskkirjaga.

2. peatükk
EESMÄRK JA ÜLESANDED

§ 6. Asutuse eesmärk
(1) Asutuse eesmärk on sotsiaalteenuste korraldamine ja osutamine ning arendamine Saaremaa
valla elanike (edaspidi sihtrühm) toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks.
(2) Eesmärgist tulenevalt osutab asutus järgmisi teenuseid:
1) koduteenus;
2) hooldusteenus;
3) tugiisikuteenus;
4) võlanõustamisteenus;
5) toitlustusteenus;
6) päevakeskuse teenused;
7) eluruumi teenus;
8) varjupaigateenus;
9) iseseisvat toimetulekut soodustav sotsiaalteenus;
10) isikliku abistaja teenus;
11) toetavad erihoolekandeteenused;
12) nõustamisteenused.
§ 7. Asutuse ülesanded
(1) Eesmärgist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:
1) pakub sihtrühmale kodustes tingimustes osutatavaid teenuseid, mis aitavad toime tulla
harjumuspärases keskkonnas, säilitades ja parandades isiku elukvaliteeti;
2) pakub iseseisva toimetuleku toetamist olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike,
psühholoogiliste ja tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste
teostamisel kõrvalabi;
3) toetab teenuste kaudu sihtrühma iseseisva toimetuleku suurendamist ja osalemist kõigis
eluvaldkondades, vähendades ühtlasi teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate
hoolduskoormust;
4) pakub eluruumi teenust isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt
võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama;
5) pakub võimalust kasutada varjupaigateenust täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale
ööbimiskohta leidma ning tagab nende isikute ajutise ööbimiskoha heakorrastatuse;
6) korraldab Saaremaa valla elanikele iseseisvat toimetulekut toetavate teenuste osutamist;
7) pakub abi isikule tema varalise olukorra fikseerimisel, võlausaldajaga läbirääkimiste
pidamisel ja nõuete majandamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist, parandades seeläbi
toimetulekuvõimet;
8) pakub väljaspool kodu osutatavaid teenuseid, mis toetavad iseseisvat toimetulekut (saun,
pesemine, pesupesemine, toitlustamine, transpordi korraldamine);
9) pakub sihtrühmale teenuseid suhtlemise elavdamiseks ja huvialaseks tegevuseks;
10) korraldab huviringide, kultuuriürituste ja muud huvialast tegevust;
11) võimaldab trükimeedia- ja internetikasutust;
12) juhendab ja nõustab isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada
elukvaliteeti tema tööoskuste kujundamise, võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal;
13) arendab asutuse teenuseid järjepidevalt ning osutab neid vastavalt sihtrühma vajadusele.
§ 8. Asutuse õigused ja kohustused
(1) Asutusel on õigus:
1) anda sihtrühmale teavet asutuse teenuste kohta;
2) osutada teenuseid eelkõige isikutele, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud
Saaremaa vald.
(2) Asutusel on kohustus:
1) kasutada teenuste osutamisel kliendikeskset lähenemisviisi;
2) igakülgselt toetada sihtrühma iseseisvat toimetulekut;
3) tagada teenuse osutamisel sihtrühma põhiõigused;
4) järgida sotsiaaltöö eetikanorme.

3. peatükk
ASUTUSE TEENUSE TINGIMUSED

§ 9. Asutuse teenuse võimaldamise tingimused
(1) Asutuse teenusele võib isiku võtta vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna eest vastutava
struktuuriüksuse suunamisel, isiku enda või tema seadusliku esindaja soovil.
(2) Teenuste osutamiseks on asutusel õigus sõlmida teenuseid vajava isikuga või tema
seadusliku esindajaga, kliendi elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse või muu teenust
rahastava füüsilise või juriidilise isikuga tähtajalisi või tähtajatuid lepinguid.
§ 10. Asutuse lepinguliselt teenuselt lahkumine
Teenuselt lahkumine toimub:
1) isiku või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel;
2) lepingu tähtaja lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel;
3) teisele samalaadsele teenusele suundumisel;
4) isiku surma tõttu.

4. peatükk
STRUKTUUR JA JUHTIMINE

§ 11. Asutuse struktuur
(1) Asutuse töötajate koosseisu ja struktuuri kinnitab Saaremaa Vallavalitsus.
(2) Asutust juhib ja tegevust korraldab juhataja.
(3) Saaremaa Vallavalitsus korraldab juhataja vaba ametikoha täitmiseks konkursi. Juhatajaga
sõlmib töölepingu vallavanem.
(4) Asutuse juhataja:
1) juhib asutust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
2) teeb tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks eelarves selleks ette nähtud
vahendite piires;
3) esitab Saaremaa Vallavalitsusele kinnitamiseks asutuse töötajate koosseisu ja struktuuri;
4) töötab välja ja kinnitab töötajate tööülesannete kirjeldused;
5) määrab asutuse töötajate töötasu suuruse palgafondi piires;
6) määrab asutuse töötajate lisatasu suuruse vastavalt palgafondile;
7) töötab välja asutuse töökorralduse reeglid ja muud asutuse sisesed eeskirjad ning kinnitab
need või õigusaktides ette nähtud juhul esitab need kinnitamiseks Saaremaa Vallavalitsusele;
8) sõlmib, muudab ja lõpetab asutuse töötajatega töölepingud;
9) esitab vallavalitsusele asutuse eelarve projekti;
10)sõlmib asutuse teenuse osutamise lepingud;
11) vastutab asutuse halduses oleva vallavara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
12) vastutab eelarve vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise eest;
13) teeb koostööd sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutustega, kohaliku omavalituse asutustega
ja teiste hoolekande valdkonnaga seotud asutustega;
14) rakendab abinõusid asutuse töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni
tõstmiseks;
15) korraldab asutuse arengukava koostamise ja esitab selle kinnitamiseks Saaremaa
Vallavalitsusele;
16) esitab Saaremaa Vallavalitsusele ettepaneku asutuse osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja
muutmiseks;
17) korraldab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
18) esitab Saaremaa Vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse muutmise kohta;
19) täidab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.
(5) Juhataja äraolekul täidab juhataja ülesandeid juhataja määratud isik.

5. peatükk
FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS, JÄRELEVALVE

§ 12. Asutuse vara ja vahendid
(1) Asutuse vara moodustavad tema kasutusse antud Saaremaa valla varad.
(2) Asutuse eelarve tuludeks on eraldised vallaeelarvest, vahendid asutuse osutatud tasulistest
teenustest, eraldised ja annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.
(3) Asutuse osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja kehtestab Saaremaa Vallavalitsus.
(4) Asutuse raamatupidamist korraldab vallavalitsuse rahandusvaldkonna eest vastutav
struktuuriüksus.
§ 13. Aruandlus
Asutus esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja
tähtaegadel.
§ 14. Järelevalve
Järelevalvet asutuse tegevuse üle teostavad vallavalitsus ja riigi õigusaktides ette nähtud
asutused.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 15. Asutuse ümberkujundamine või tegevuse lõpetamine
(1) Asutuse ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab Saaremaa Vallavolikogu.
(2) Asutuse ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.
§ 16. Asutuse põhimääruse kinnitamine, täiendamine või muutmine
Asutuse põhimääruse kinnitamise, täiendamise või muutmise otsustab Saaremaa Vallavolikogu.
§ 17. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. oktoobril 2023. a.

Jaanus Tamkivi
volikogu esimees