Koduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

Kõrvalabi vajaduse määra hinnatakse ja täpsustakse iga isiku puhul eraldi. Teenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel isiku tegevusvõime või elukeskkonna tõttu tuleb läbi viia korduv hindamine. Kohaliku omavalitsuse üksus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise haldusakti või halduslepingu, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku iseseisva toimetuleku kodustes tingimustes.

Kohaliku omavalitsuse üksus selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi. Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:

1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;

2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

Koduteenus on tasuline ning tasu suurus oleneb teenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

Teenus on suunatud eakatele ja puuetega isikutele, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul.

Koduteenuse toimingute loetelu, mida on võimalik tellida Kuressaare Hoolekandest ilma sotsiaaltööspetsialisti suunamiseta

Abistamine asjaajamisel
Sooja toidu kojuvedu
Abistamine ja juhendamine iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamisel
Abistamine pesu pesemisel masinaga või pesupesemise korraldamine väljaspool kodu
Voodiriiete vahetus
Abistamine kütmisel (puude tuppa toomine, ladustamine, ahju panemine, tuha välja viimine)
Vee toomine
Ravimite, toidukaupade ja majapidamistarvete toomine kokkulepitud toidupoest
Pangaautomaadi juures ja kokkulepitud toidupoes käimine kuni 1 kord kuus
Ravimite komplekteerimise korraldamine, ravimite võtmise järelevalve
Kliendi vahenditega eluruumi korrastamine, mida inimene igapäevaselt kasutab
Pisitööde korraldamine majapidamises
Toidu soojendamine
Abistamine söömisel, joomisel ning toidunõude pesemisel
Abistamine pesemisel kodus või pesemisvõimaluste puudumisel teenuseosutaja juures; 
Abistamine riietumisel
Habeme ajamine, juuste harjamine
Potitooli tühjendamine ja pesemine
Mähkmevahetus, intiimpiirkonna pesu, potitoolile abistamine
Arstijuures saatmine (kabinetti kaasaminemine)
Kliendiga koos invainventari laenutuses käimine
Kliendi saatmine ja abistamine ametiasutustes asjaajamisel

 

 

Kuressaare Hoolekanne